NS2021_ENG_Vector-1-1

Projekat „European Youth Engagement Network – EYE-Net“ je odobren od strane programa EUROPE FOR CITIZENS, Podprogram: Standard 2- Demokratski angažman i građansko učešće.

Projekat traje 16 meseci, od 1.09.2018 do 31.12.2019 i uključuje 5 zemalja.

Nosilac projekta

 • Fondacija Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture, Novi Sad, Srbija

Partnerske organizacije

 • Kulturno umetničko društvo Moment, Maribor, Slovenija
 • Opština Novo mesto, Novo mesto, Slovenija
 • Mladinski kulturni center Maribor, Maribor, Slovenija
 • Opština Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Srbija
 • Udruga CEKER – Centar kreativnog razvoja, Varazdin, Hrvatska
 • Rijeka 2020 d.o.o., Rijeka, Hrvatska
 • Montazstroj, Zagreb, Hrvatska
 • Trupa „Drž’ ne daj“, Novi Sad, Srbija
 • LICEULICE, Beograd, Srbija
 • Dom kulture “Studentski grad”, Beograd, Serbija
 • GEA – SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Padova, Italy
 • P.E.S.(Parlamento Europeo degli studenti), Padova, Italy
 • CONSORZIO AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, Genova, Italy
 • Kerekasztal Társulás, Szada, Hungary
 • Apollo Kulturális Egyesület, Pécs, Hungary

The project „European Youth Engagement Network – EYE-Net“ has been approved within the Programme EUROPE FOR CITIZENS, Sub-programme: Strand2 – Democratic engagement and civic participation, Action: 2.2 – Network of Towns, call for proposal 2018.

The project will last for 16 months, from 01/09/2018 to 31/12/2019 and involves 5 countries.

Applicant organisation

 • Fondacija Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture, Novi Sad, Serbia

Partner organisations

 • Kulturno umetnisko drustvo Moment, Maribor, Slovenia
 • Mestna obcina Novo mesto, Novo mesto, Slovenia
 • Mladinski kulturni center Maribor, Maribor, Slovenia
 • Municipality of Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Serbia
 • Udruga CEKER – Centar kreativnog razvoja, Varazdin, Croatia
 • Rijeka 2020 d.o.o., Rijeka, Croatia
 • Montazstroj, Zagreb, Croatia
 • Trupa „Drz ne daj“, Novi Sad, Serbia
 • LICEULICE, Belgrade, Serbia
 • Dom kulture “Studentski grad”, Belgrade, Serbia
 • GEA – SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Padova, Italy
 • P.E.S.(Parlamento Europeo degli studenti), Padova, Italy
 • CONSORZIO AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, Genova, Italy
 • Kerekasztal Társulás, Szada, Hungary
 • Apollo Kulturális Egyesület, Pécs, Hungary

Osnovni cilj projekta

Informisanje mladih o osnovnim vrednostima EU, izgradnja kapaciteta solidarnosti kao i aktivno učešće stvaranja njihove budućnosti u EU.

Specifični ciljevi projekta

 • Informisanje mladih o vrednostima EU kao i aktivno uključivanje u dijalog o budućnosti EU, posebno onih koji su socijalno-politički pasivni i onih koji imaju manje materijalnih mogućnosti.
 • Razvoj pozorišta u zajednici kao efikasnog alata za političku angažovanost i socijalnu debate među mladim građanima.
 • Stvaranje održive mreže gradova za razmenu umetničkih praksi mladih ljudi i omladinskih radnika, izgradnja solidarnosti među mladima kroz interkulturalno učenje, umrežavanje na lokalnom i evropskom nivou.

Teme predstava:

U predstavama igraju mladi amateri, aktivisti, i volonteri.

 • Solidarnost
 • Migrantska kriza
 • Evroskepticizam
 • Tradicija Anti-fašizma u EU
 • Ženska prava

Tema

Evroskepticizam

Produkcija

Pozorišna trupa “Drž’ ne daj”
Opština Sremski Karlovci
Fondacija “Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture”
Srbija

POVUCI-POTEGNI

“….Skepticizam može biti vezan za bilo šta u principu. Može biti vezan za film koji izlazi… I sad mi znamo sve glumce koji su u filmu , tekst, znamo režiju, sve znamo kako treba da izgleda – upućeni smo, ali uprkos tome skeptični smo povodom te ideje. Mislimo da se ta ideja neće izvesti tako kako je zamišljeno….Ja nikada nisam čuo svoju majku da priča o EU niti o evroskepticizmu niti zna šta je evroskepticizam.….moji roditelji smatraju da ti političari sve to rade da…to što se dešava u EU i što se dešava u Srbiji mi ne znamo ni deseti deo toga. I onda nemaju onako…ne znam ni ja…baš ne znam ništa. Ne znam da odredim je l’ jesu il‘ nisu skeptični… ..To je nama ‘leba I igara. Hleba ima kolko ga ima, jebi ga, ali nacionalizam je naša ključna stvar….Ja imam taj jedan faktor nade da mi možemo i sebe da menjamo. Mislim…ja verujem u to…možda sam ja idealista, jebi ga, ja ne znam. ”

 

#EUfilter-photoshop your country

 

Igraju: Vanja Halupa, Lea Jevtić, Mateja Kardelis, Milan Inić, Nikola Miloradović, Staša Kecojević

Dizajn zvuka: Milan Inić

Scenografija i kostim: Đorđe Marković

Autori teksta: CEo kreativni tim- Vanja Halupa, Lea Jevtić, Mateja Kardelis, Milan Inić, Nikola Miloradović, Staša Kecojević, Amelia Stakić, Pavle Mihailović, Danijela Savanović, Branislava Vasić, Milana Stojanović, Alisa Dinjaški, Ana Tošić, Vanja Đurišić, Emina Đurić, Marija Mladenović, Nikolina Đenadija, Teodora Brkić

Koordinator projekta: Bojan Milosavljević

Koncept: Maja Grgić I Sonja Leštar

Umetnički supervizor: Borut Šeparović

Dramski pedagog i moderator: Sonja Leštar

Režija: Maja Grgić

General aim

Contribution to informing young citizens about the basic values of the EU and capacity building for their solidarity and active participation in the creation of its future in EU.

Specific objectives

 • Increased number of young people informed about the values of EU and actively engaged in discussion over the future of EU, especially those who are socio-politically passive and have fewer opportunities;
 • Development of community theatre as efficient tool for political engagement public campaign and social debate among young citizens.
 • Creation of sustainable network of towns for exchange of engaged artistic practices of young people and youth workers and for building solidarity among young people through intercultural learning and networking at local and European level.

The themes of 5 performances will be::

Performers play young amateurs, activists, volunteers.

 • Solidarity in crisis
 • Refugee crisis
 • Euroscepticism
 • Anti-fascist tradition of EU
 • Women’s rights

Topic

Euroscepticism

Production

Theatre company “Drž ne daj”
Municipality of Sremski Karlovci
Foundation “Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture”
Serbia

PUSH-PULL

“…You can be skeptical about anything, really. You can be skeptical about a movie you’re waiting to be released…You know all the actors playing, the text, the director, you know what’s it’s all supposed to look like – you know, but you’re still skeptical about it. You don’t think that they’ll make it look like it was supposed to…. I never heard my mom talking about the EU, or Euroscepticism – nor does she even know what Euroscepticism means! …my parents think that the politicians do all these things to…what’s happening in the EU and what’s happening in Serbia…we don’t know the half of it….and then they don’t have, you know …I don’t know either…I really don’t know anything. I can’t tell whether they are skeptical or not….For us it’s all bread and games. Bread, well, fuck, we take what we can get, but nationalism is our main deal….I have this one spark of hope that we can change ourselves.. I think…I believe that…well, maybe I’m an idealist, fuck it, I don’t know.”

 

#EUfilter-photoshop your country

 

Performers:

Vanja Halupa, Lea Jevtić, Mateja Kardelis, Milan Inić, Nikola Miloradović, Staša Kecojević

Sound Designer: Milan Inić

Set and Costume Designer: Đorđe Marković

Title Operater: Nikolina Đenadija

Drama pedagogue and Moderator: Sonja Leštar

Director: Maja Grgić

Text Authors – whole creative team (Vanja Halupa, Lea Jevtić, Mateja Kardelis, Milan Inić, Nikola Miloradović, Staša Kecojević, Amelia Stakić, Pavle Mihailović, Danijela Savanović, Branislava Vasić, Milana Stojanović, Alisa Dinjaški, Ana Tošić, Vanja Đurišić, Emina Đurić, Marija Mladenović, Nikolina Đenadija, Teodora Brkić)